Login

Spojená škola bola zriadená 1.januára 2008 na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Trnave.

Spojená škola má dve organizačné zložky:

Špeciálnu základnú školu
Základnú školu pri zdravotníckom zariadení

Spojená škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá hospodári v súlade so zákonom č.523/2004 o rozpočtových pravidlách a riadi sa všeobecno-záväznými právnymi normami ako aj internými predpismi zriaďovateľa.

Spojená škola a jej organizačné zložky zabezpečujú výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, žiakov s autizmom, žiakov chorých a zdravotne oslabených) v špeciálnej základnej škole a základnej škole pri zdravotníckom zariadení.

Dodatkom č.7 k zriadovacej listine Spojenej školy, Jatočná 4, Skalica v znení neskorších dodatkov prišlo k zrušeniu Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Jatočná 4, Skalica s účinnostou od 1.1.2023. Od 1.1.2023 klientom CŠPP Skalica a ich zákonným zástupcom poskytuje služby nové Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 383/10, Holíč.

Súčasti Spojenej školy:

Školský klub detí, Jatočná 4, Skalica
Školský klub detí, Koreszkova 9, Skalica

Spojená škola

Jatočná 4
909 01 Skalica
tel. 034/6644295
fax : 034/6601117
IČO : 35630043
DIČ: 2021344149
szsskalica@slovanet.sk

riaditeľka:
PaedDr. Renáta Jankovová
zástupkyne riaditeľa školy:
Mgr. Viera Matulová
Mgr. Adriana Habalová
ekonómka:
Martina LipovskáIn-pocasie Meteoinfo
Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD