Login

Aktivity školy v školskom roku 2009/2010

Pod vedením vyučujúcich sa žiaci našej školy zapojili do veľkého množstva mimoškolských aktivít, ktoré boli organizované nielen našou školou, ale i  rozličnými nadáciami, mestom Skalica a inými spoločenskými organizáciami :

  1. výstava prác žiakov v Dome kultúry v Skalici
  2. školská vianočná besiedka
  3. besedy s pracovníkmi Úradu sociálnych vecí a rodiny
  4. vianočný turnaj v stolnom tenise
  5. pokračovanie v projekte Infovek
  6. školský karneval detí
  7. beseda „ Výchova k manželstvu a rodičovstvu „
  8. drogová prevencia
  9. oslava MDD
  10. školský výlet do soľnej jaskyne Bratislava
  11. návšteva historických pamiatok mesta Skalica spojená s odbornou prednáškou
  12. akcie k svetovému dňu zdravia
  13. zapojenie sa do celoslovenského projektu „ Detský čin roka 2010 „
  14. návšteva mestskej knižnice
  15. návšteva Tvorivých dielní v Senici
  16. zapojenie sa do Recitačno-speváckej regionálnej súťaže v Senici
  17. zapojenie sa do 10. ročníka „Mesiac detskej tvorby“
  18. zapojenie sa do celoslovenského X. ročníka  výtvarného salónu znevýhodnených detí 2010
  19. návšteva kaderníckeho salónu HAIR MAGIQ v Skalici spojená s využitím služieb / sponzorsky / žiakov s ťažkým a viacnásobným zdravotným postihnutím /orientácia v bežných životných situáciách/
  20. prednáška s príslušníkom mestskej polície na tému „ Prevencia drogových závislostí, šikany a zášloláctva „
  21. účasť na Športových hrách ŠZŠ v Trnave dňa 28.6.2010

 

     Mimoškolské aktivity našich žiakov boli naozaj veľmi rôznorodé a rozsiahle. Pod  kreatívnym vedením  pedagogických zamestnancov sa rozvíjali naše deti po všetkých stránkach a dosahovali výborné výsledky. Činnosť záujmového vzdelávania  v našich záujmovo-vzdelávacích krúžkoch bola na vysokej odbornej a kreatívnej úrovni. Finančné zabezpečenie krúžkovej činnosti bolo realizované prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

 

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD