Login

Aktivity školy v školskom roku 2009/2010

Pod vedením vyučujúcich sa žiaci našej školy zapojili do veľkého množstva mimoškolských aktivít, ktoré boli organizované nielen našou školou, ale i  rozličnými nadáciami, mestom Skalica a inými spoločenskými organizáciami :

    1. výstava prác žiakov v Dome kultúry v Skalici
    2. školská vianočná besiedka
    3. besedy s pracovníkmi Úradu sociálnych vecí a rodiny
    4. vianočný turnaj v stolnom tenise
    5. pokračovanie v projekte Infovek
    6. školský karneval detí
    7. beseda „ Výchova k manželstvu a rodičovstvu „
    8. drogová prevencia
    9. oslava MDD
    10. školský výlet do soľnej jaskyne Bratislava
    11. návšteva historických pamiatok mesta Skalica spojená s odbornou prednáškou
    12. akcie k svetovému dňu zdravia
    13. zapojenie sa do celoslovenského projektu „ Detský čin roka 2010 „
    14. návšteva mestskej knižnice
    15. návšteva Tvorivých dielní v Senici
    16. zapojenie sa do Recitačno-speváckej regionálnej súťaže v Senici
    17. zapojenie sa do 10. ročníka „Mesiac detskej tvorby“
    18. zapojenie sa do celoslovenského X. ročníka  výtvarného salónu znevýhodnených detí 2010
    19. návšteva kaderníckeho salónu HAIR MAGIQ v Skalici spojená s využitím služieb / sponzorsky / žiakov s ťažkým a viacnásobným zdravotným postihnutím /orientácia v bežných životných situáciách/
    20. prednáška s príslušníkom mestskej polície na tému „ Prevencia drogových závislostí, šikany a zášloláctva „
    21. účasť na Športových hrách ŠZŠ v Trnave dňa 28.6.2010

 

     Mimoškolské aktivity našich žiakov boli naozaj veľmi rôznorodé a rozsiahle. Pod  kreatívnym vedením  pedagogických zamestnancov sa rozvíjali naše deti po všetkých stránkach a dosahovali výborné výsledky. Činnosť záujmového vzdelávania  v našich záujmovo-vzdelávacích krúžkoch bola na vysokej odbornej a kreatívnej úrovni. Finančné zabezpečenie krúžkovej činnosti bolo realizované prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

 

Copyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD