Login


Aj žiaci špeciálnej základnej školy môžu získať po jej absolvovaní  lepšie pracovné uplatnenie

Chceli by sme poinformovať  rodičovskú verejnosť  o možnostiach  vzdelávania žiakov v odborných učilištiach, ktorí navštevujú špeciálnu základnú školu pre mentálne postihnuté deti.
Ak žiaci dosahujú dobré vyučovacie výsledky a majú spolu so svojimi rodičmi záujem o získanie ďalšieho vzdelania, ponúka sa im pomerne veľké množstvo trojročných učebných odborov, v ktorých môžu získať výučný list a ľahšie sa zapojiť do pracovného procesu.

Špeciálna základná škola v Skalici má dobré dlhoročné skúsenosti predovšetkým  s dvoma odbornými učilišťami :

Ideálne je aj autobusové spojenie priamo zo Skalice.

Sú i ďalšie odborné učilištia, ktoré môžu žiaci navštevovať: elokované triedy OUI Hlohovec v Senici,  odborné učilištia: Ladce, Prievidza, Hlohovec, Mojmírovce, Beňadiková...

   Bližšie informácie Vám radi poskytneme v Špeciálnej základnej škole v Skalici, veď budúcnosť vašich detí je dôležitá a s podrobnými informáciami sa dá skôr  a ľahšie naplánovať.


Chcete pre svoje dieťa lepšie pracovné uplatnenie, lepšiu budúcnosť?

V rámci profesionálnej orientácie sme pre vás pripravili tieto informácie. Dozviete sa v nich, ktoré odborné učilištia sú k nášmu regiónu najbližšie. Tiež vás poinformujeme, v akých trojročných učebných odboroch   môže vaše dieťa získať  výučný list.


Odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, Dúbravská 1,  Bratislava ponúka nasledovné učebné odbory:

Odbory:

poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

polygrafická výroba so zameraním na knihárne a kartonáž

cukrárska výroba

opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach

textilná výroba so zameraním na ľudovoumeleckú tvorbu,

stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce,

obchodná prevádzka so zameraním na prácu pri príprave jedál,

obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru,

služby a domáce práce - chyžná.

Kontakt:  www.domovrosa.sk            tel.: 02/54773400


O vaše deti sa tu  postarajú nasledovní pracovníci:

            učitelia             majstri            logopéd               lekári

      zdravotníci          psychológovia             liečební pedagógovia

 vychovávatelia       sociálna pracovníčka      rehabilitační pracovníci

          hiporehabilitační pracovníci           obslužný personál      


Výchova mimo vyučovania - zabezpečuje prípravu žiakov na vyučovanie, využitie voľného času, rozvíja u detí tvorivé schopnosti v rôznych krúžkoch: speváckom, tanečnom, hudobnom, športovom, skautskom, dramatickom, výtvarnom...

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú: pediater, ortopéd, neurológ, stomatológ, zdravotné sestry a ošetrovatelia.

Psychologická činnosť: psychodiagnostická činnosť, psychoterapeutická činnosť, poradenstvo pre klientov a rodičov, psychologická intervencia individuálnou a skupinovou formou.

Logopedické služby: diagnostická činnosť, logopedická a poradenská činnosť.

Sociálno - právne služby: soc. starostlivosť v rámci sociálno- právneho systému, individuálna a skupinová práca s klientami a rodičmi.
Odborné učilište Trnava- založené v roku 1967

Dôležitou zložkou  výchovnovzdelávacieho procesu mentálne postihnutých jedincov je odborný výcvik, ktorý sa v tomto OU vykonáva formou cvičných a produktívnych prác . Vaše dieťa sa môže vyučiť v týchto učebných odboroch:


Odborné učilište Trnava 918 03, Lomonosovova 8,

Odbory:

výroba konfekcie- šitie bielizne odevov v odevnej konfekcii,

inštalatér - vodovodné zariadenia,

stavebná výroba so zameraním na podlahárske práce,

                                               na murárske práce,

                                               na stavebné zámočníctvo,

                                               na mal. a natieračské práce,

                                               na stavebné stolárstvo,

                                               na stavebné tesárstvo,

poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: kvetinár, ovocinár, zeleninár,

obchodná prevádzka -   práce pri príprave jedál, -   príprava, skladovanie a predaj tovaru,

opatrovateľská starostlivosť -  zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti,

služby a domáce práce,

potravinárska výroba so zameraním na pekárenskú výrobu,

cukrárska výroba.

Kontakt:   www.ouitt.edupage.org     tel.:  033/552 11 50


O vaše deti sa tu  postarajú nasledovní pracovníci:

učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávatelia, thp. pracovníci a prevádzkoví pracovníci.


Odborné učilište internátne, Palárikova 1/A, Hlohovec

Od roku 2009 sú v Spojenej škole Brezová 1, Senica  elokované triedy tohto Odborného učilišťa s nasledovnými u čebnými odbormi:

Odbory:

stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce,

obchodná prevádzka  so zameraním na práce pri príprave jedál,

cukrárska výroba,

výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii.Chcete, aby aj vaše dieťa mohlo navštevovať praktickú školu?

Ponúkame niekoľko   informácií o praktickej škole , ktorú navštevujú deti B- o Osobitnej škole pre telesne postihnutých a Špeciálnej materskej škole, Dúbravská 1,  Bratislava

Praktická škola

Prebiehajúce zmeny v ekonomických vzťahoch vytvárajú problémy s uplatnením mentálne postihnutej mládeže na trhu práce. V súvislosti s tým sa je aktuálne hľadanie nových prístupov k profesijnej príprave žiakov s ťažším mentálnym postihnutím.

Praktická škola je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom, ktorí z dôvodu vysokého stupňa mentálneho postihnutia nezvládnu prípravu v odbornom učilišti.

Pri prijímaní žiakov do praktických škôl sa postupuje tak ako pri prijímaní do odborných učilíšť.

Charakteristika praktickej školy

Praktická škola je určená pre chlapcov aj dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a  manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B. Výuka v praktickej škole je trojročná, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore.

Výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo  domácnosti. Absolventi praktickej školy sa okrem vlastnej domácnosti môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, opatrovatelia starých občanov, stravovacích a obchodných zariadeniach a poľnohospodárstve.

Charakteristika obsahu vzdelávania

Vzdelávací obsah praktickej školy je daný učebnými osnovami, ktoré umožňujú modifikáciu podľa miery mentálneho vývinu a manuálnych zručností žiakov.

Mgr. Marta Vysocká
výchovný poradcaCopyright (c) 2010. All rights reserved. Design by BHD